KRALINGEN

Krajina 10/9 je delo iz serije Fotomotnje, ki predstavlja raziskovanje meje med fotografijo in risbo. Izhajajoč iz slikarsko-risarske prakse sem k fotografiji pristopila z vprašanjem, na kakšen način se lahko srečata medija. Ustvarjena dela so fotografije, spojene z gestualnimi odtisi neposredno med nastajanjem negativa, zato jih imenujem fotorisbe. Gre za kolaž, ki se zgodi že v napravi sami (in ne pozneje v temnici). Upodobljena krajina se razpira od abstraktnih do razpoznavnejših podob. Ponekod sta risarska in fotografska plast neberljivo staljeni v oblike in madeže. Drugod so obrisi drevja in jezerske gladine jasnejši in odzvanjajo organske madeže slikarskih potez.

Podobe iz serije Fotomotnje so nastale v gozdnatem parku Kralingse Bos v Rotterdamu, ki ga pojmujem kot simbol nizozemske narave. V močno urbaniziranem okolju je vsak meter odmerjen za točno določen namen in gozd Kralingse Bos ni izjema. Jezero in gozd, ki ga obdaja, sta bila umetno ustvarjena v začetku 20. stoletja. Mestni svet je takrat namreč sklenil, da Rotterdam potrebuje obsežen park s pravim »nizozemskim značajem«, ki je danes največji mestni park. Med sprehodom skozi gozd lahko opazimo ptice, miši in kačje pastirje, a če smo kdaj videli obsežne slovenske gozdove, nam Kralingse Bos deluje kot sila »udomačena« divjina.

Fotorisbe sem poskusila umestiti v pokrajino, ki jo uprizarjajo, torej med drevesne krošnje. Tega sem se lotila s plastenjem digitalnih fotografij. Črnobele podobe se skrivajo v gozdu kot obrisi in sence, so pa tudi tavtološke. Prikazujejo se izza temnozelenih vej – kakor spomini in predstave o naravi – v kontrastu z otipljivim rastjem pred menoj. Tako tudi izbrano delo z naslovom Kralingen.KRALINGEN

Landscape 10/9 is a work from the Photoerrorsseries that explores the boundary between photography and drawing. Stemming from painting and drawing, I approached photography with the question of how the two media can meet. The resulting works are photographs fused with gestural prints directly in the making of the negative, which is why I call them photo drawings. It is a collage that is created in the device itself (and not later in the darkroom). The depicted landscape unfolds from abstract to recognisable images. In some places, the drawing and photographic layers merge illegibly into shapes and blobs. Elsewhere, the outlines of trees and lake surfaces are clearer and reminiscent of the organic patches of painterly brushstrokes.

The images in the Photoerrorsseries were taken in the wooded park of Kralingse Bos in Rotterdam, which for me is a symbol of Dutch nature. In a highly urbanised environment, every metre is measured out for a specific purpose, and the forest of Kralingse Bos is no exception. The lake and the forest that surrounds it were artificially created at the beginning of the 20th century. At that time, the city council decided that Rotterdam needed a large park with a real "Dutch character", and today it is the city's largest park. During a walk through the forest, you can observe birds, mice and dragonflies. However, if you have ever seen the vast forests of Slovenia, Kralingse Bos seems like a very "domesticated" wilderness.

I have tried to place the photo-drawings into the landscape they represent, i.e. among the treetops. To do this, I decided to layer the digital photographs. The black and white images hide in the forest like silhouettes and shadows, but they are also tautological. They emerge from behind the dark green branches – like memories and ideas about nature – in contrast to the tangible vegetation in front of me. This is also the case with the selected work entitled Kralingen.Razstava je del projekta, ki vključuje dve različni postavitvi. Ena je galerijska in poteka od 8. do 29. 9. 2023 v Galeriji Hiše kulture v Pivki. Druga je virtualna na tej strani in je na ogled od 8. 9. 2023 dalje.

Kuratorici: Lela Angela Mršek Bajda, Mojca Grmek.
Podobe in spremna besedila: Nina Čelhar, Tomaž Hartman, Jože Marinč, Mia Paller, Plateauresidue (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert), Nina Slejko Blom.
Urejanje besedil: Mojca Grmek.
Lektoriranje besedil: Lela Angela Mršek Bajda.
Prevodi v angleščino: Arven Šakti Kralj.
Oblikovanje in programiranje virtualne razstave: Jure Šajn.

Vse avtorske pravice pridržane.

Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Pivka in Občina Kočevje.  The exhibition is part of a project that includes two different set-ups. One is a gallery set-up and takes place from 8 to 29 September 2023 at Hiša kulture gallery in Pivka. The second is a virtual set-up on this website and can be viewed from 8 September 2023 onwards.

Curators: Lela Angela Mršek Bajda, Mojca Grmek.
Images and accompanying texts: Nina Čelhar, Tomaž Hartman, Jože Marinč, Mia Paller, Plateauresidue (Aljaž Celarc and Eva Pavlič Seifert), Nina Slejko Blom.

Text editing: Mojca Grmek.
Proofreading of texts: Lela Angela Mršek Bajda.
Slovene-to-English translation: Arven Šakti Kralj
Design and programming of the virtual exhibition: Jure Šajn.

All copyrights reserved.

The project is co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, the Municipality of Pivka and the Municipality of Kočevje.

Razstavni program

Mia Paller

osebna razstava

3. – 24.11.2023


Ustvarjalni program

Pesmi v grafiki / Maksa Samsa

grafična delavnica in razstava

3. – 7. 6. 2024

Društvo Hiša kulture v Pivki
Snežniška cesta 2
6257 Pivka
Odprto v času trajanja razstav:

torek–četrtek 10.00—14.00
petek 14.00–18.00
sobota 9.00–13.00
Program Hiše kulture v Pivki podpirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Pivka in vsi, ki ji namenijo del dohodnine ali donacijo v poljubnem znesku.